ÚČETNICTVÍ

  • Vedení účetnictví
  • Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
  • Podvojné účetnictví

Účetnictví je nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Je uspořádaným systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

Zákon o účetnictví definuje účetnictví nově jako soustavu účetních záznamů, přitom může být použito technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení.

Aktiva jsou vložené prostředky kontrolované podnikem, které jsou výsledkem minulých událostí a u nichž se očekává, že přinesou podniku budoucí ekonomický prospěch, užitek. Pasiva jsou zdroje ke krytí majetku podniku. AKTIVA=PASIVA.

Účetním záznamem se rozumí účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva. Jako účetní záznamy může účetní jednotka použít také mzdové listy, daňové doklady nebo jinou dokumentaci vyplývající ze zvláštních předpisů.